Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
  • CZK
  • HUF
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ

Общи условия

                         

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЯНА АД 

 

 

I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЯНА” АД , гр. Бургас, ЕИК 102004258, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ , на електронния магазин SHOP.YANABG.COM, наричан също „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” .

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: „ЯНА” АД

2.Седалище и адрес на управление: гр. Бургас

3.Данни за кореспонденция: тел: +359 886088555

4.Вписване в публични регистри: ЕИК 102004258,

5.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС –  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЯНА АД

Чл. 3. ЯНА АД e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет SHOP.YANABG.COM , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЯНА АДстоки, включително следното:

1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЯНА АДи използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЯНА АДчрез интерфейса на страницата на ЯНА АД достъпна в Интернет;

3.Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЯНА АД;

4.Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЯНА АД съгласно поддържаните от ЯНА АДначини за разплащане.

5.Да получават информация за нови стоки предлагани от ЯНА АД;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЯНА АДв Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите , предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от SHOP.YANABG.COM  чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес Shop.yanabg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите  договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя  на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика  възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЯНА АДи настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика  на адреса на ЯНА АДв Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите  стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите  на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят  е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НА ЯНА АД

Чл. 7(1)  За да използва Shop.yanabg.comза сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя , чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят  декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя  регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят  се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя  се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът  има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя , както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика,  е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят  има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя  за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя  използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

(4) Доставчикът може да използва Основния контактен електронен адрес  за изпращане на допълнителна информация относно Shop.yanabg.com, включително нови продукти, промоции, и др.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в SHOP.YANABG.COM.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика  и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес SHOP.YANABG.COM

(4) Страна по договора с Доставчика  е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя . За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя  при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя  чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът  изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите  адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика  по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в SHOP.YANABG.COM  и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в SHOP.YANABG.COM ;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на SHOP.YANABG.COM  чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на SHOP.YANABG.COM  и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика  на SHOP.YANABG.COM, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът  не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика  чрез сайта на Доставчика SHOP.YANABG.COM.

(3) Ако Доставчикът  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът  е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът  има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика .

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът  удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът  се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя  в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът  доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. (1)Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика  и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) В случай, че Ползвателят  откаже да приеме стоката, въпреки че тя отговаря на първоначалното описание (в случай, че куриерът позволява преглеждане на стоката преди получаването й), Ползвателят  заплаща таксата за връщане на стоката до Доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя  съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите  в момента на регистрацията.

(3)Доставчикът  гарантира на Ползвателите конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Доставчикът  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

(4)Доставчикът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Ползвателя , информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът  има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят  е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес Shop.yanabg.com

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на SHOP.YANABG.COM , които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят  се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика  и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика , във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят  се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес SHOP.YANABG.COM , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя  с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

· едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

· при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

· при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

· в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя  в сайта на SHOP.YANABG.COM. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

· в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели  на SHOP.YANABG.COM.

Използване на “бисквитки” (cookies) в SHOP.YANABG.COM

Защо е нужно съгласие за използване на бисквитките?

Съгласно разпоредбите и регулациите на ЕС се предвижда възможността всеки потребител да има право на информирано съгласие при избора да ползва или не даден сайт, който използва бисквитки (cookies) за различни цели за оптимизация и подобряване на потребителските възприятия за сайта. В изпълнение на тези законови директиви, които касаят и сайтовете в България, SHOP.YANABG.COM  дава информация на своите потребители за използваните бисквитки.

Сайтът SHOP.YANABG.COM използва бисквитки от Google Inc., Facebook и е възможно да използва и бисквитки на трети страни. С цел подобряване на обслужването на потребителите, сайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, при която не се идентифицират лично отделните посетители, както и пиксели за ремаркетиране на Google и Facebook с цел оптимално насочване на рекламите според интересите на конкретния потребител. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Избиране на бутон “Разбрах” означава, че вие приемате условията за използване на бисквитки от SHOP.YANABG.COM .

Повече иформация относно бисквитките може да бъде намерена на следните адреси:

Как Google използва бисквитките, за да предоставя по-добро рекламно съдържание –  http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Всичко, което искате да знаете за биквитките – http://www.allaboutcookies.org/

Защитено и информирано ползване на Интернет – http://www.youronlinechoices.com/bg/